Cách sử dụng máy ảnh nikon d90

Đang sử dụng sản phẩm hình ảnh Canon, thuở đầu chuyển sang trọng dùng sản phẩm ảnh Nikon, thật là điên đầu vì chưng các nút bấm của nó.

Bạn đang xem: Cách sử dụng máy ảnh nikon d90

Nhưng làm quen thuộc dần dần vẫn thấy nó thiệt một thể cần sử dụng cho những người tự sướng. Với Canon, bạn bắt buộc mnghỉ ngơi Menu của sản phẩm, chỉnh những lắp thêm trong các số ấy. Còn so với Nikon, ta chỉ Việc bấm nút chức năng, chỉnh và theo dõi bên trên màn hình hiển thị prúc bên trên đỉnh sản phẩm công nghệ, hoặc thậm chí bên trên screen béo sau đồ vật.


*

1. Flash của maùy .2. Nuùt môû ñeøn Flash3. micro4. oâ phaùt tia hoàng ngoaïi.5. Nuùt choïn cheá ñoä BKT6. Mieáng che7. Nhaán nuùt naøy thaùo oáng kính8. Choïn caùch laáy neùt9. Göông phaûn chieáu10. Noái adapter11. Heä nhoáng noái keát thieát trườn ngoaïi vi12. Coång HDMI13. Video14. USBGaén daây ñeo maùy ñuùng caùch seõ giuùp baïn giöõ maùy an toaøn khi söû duïng maùy .GAÉN MIEÁNG CHE BAÛO VEÄ MAØN HÌNH . Mieáng bịt baèng nhöïa vào ñöôïc gaén bịt baûo veä maøn hình khoâng bò traày xöôùc khi söû duïng. Baïncoù theå thaùo ra Lúc laøm veä sinc maùy.PIN MAÙY Nikon D90 söû duïng Pin Sạc EN-EL 3e recharge Li-ion . Loaïi Pin naøy khoâng theå ñaày neáu baïn xaïc caùch khoaûng . Ñeå söû duïng toát nhaát laø baïn neân duøng boä xaïc MH-18 a . Thôøi gian xaïc ñaày Pin laø nhị tieáng möôøi laêm phuùt ( 2g15’ ) . OÁNG KÍNH . Theo thaân maùy D 90 laø oáng kính AF – S 18 -105 mm f/ 3.5 – 5.6 G ED VR Chöùc naêng laáy neùt tay Mvaø laáy neùt töï ñoäng A . Baïn coù theå ñieàu chænh theâm neùt baèng tay sau khoản thời gian ñaõ khoùa neùt trong chöùc naêng laáyneùt töï ñoäng ñôn .GAÉN CARDNikon D90 söû duïng thẻ SD . Vì maùy coù dung löôïng cao neân haõng ñeà nghò neân söû duïng thẻ coù dunglöôïng töø 2 GH trôû leân . Môû naxay ngaên chöùa thẻ vaø gaén card vaøo .Maët tröôùc cuûa thẻ theo FORMAT CARD . Lúc gaén card môùi , baïn neân format card tröôùc khi söû duïng . Format card cuõng laø caùch xoùa heát nhöõng döû lieäu löu vào thẻ ñeå laøm saïch card vaø trôû neân nhö môùi . Neáu chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format thẻ moät laàn . 1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Delete vaø Ño saùng cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây cho ñeán Lúc chöõ For nhaáp nhaùy treân form ngaém nhẹm vaø treân baûng ñieàu k hieån . 2. Nhaán 2 nuùt cuøng luùc laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Trong giai ñoaïn naøy , neáu baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . khi maùy ñang format khoâng taét maùy giỏi laáy pin , laáy thẻ đến ñeán Lúc hoaøn taát format .CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHUÏP.. .FOCUS LAÁY NEÙT . Maùy D90 coù nhị cheá ñoä laáy neùt : AF ( tự động focus ) vaø cheá ñoä laáy neùt tay M. Caùc cheá ñoänaøy ñöôïc ñieàu khieån baèng moät heä loáng choïn ôû phía tröôùc thaân maùy .Cheá ñoä AF :Nhaán nuùt AF vaø chuyển phiên dóa ñieàu khieån ñeå choïn caùc chöùc naêng AF .• AF-S : Single servo AF laáy neùt töï ñoäng Ñôn. Heä thoáng laáy neùt cuûa maùy töï hoaït ñoäng Lúc baïn nhaán nheï nuùt chuïp. khi chuû ñeà ñuùng neùt , daáu () baùo ñuùng neùt hieän trong form ngaỉm.Baïn phaûi bảo trì ngoùn tay treân nuùt chuïp ñeå giöõ neùt . Vaø nhaán heát nuùt chuïp ñeå ghi hình .• AF-C : Continuos –servo AF laáy neùt töï ñoäng lieân tuïc : Maùy töï ñoäng ñieàu chænh neùt lieân tuïc Lúc baïn nhaán nheï nuùt chuïp . Neáu chuû ñeà cuûa baïn di chuyeån , heä nhoáng laáy neùt töï ñoäng ñieàu chænh . Khoâng theå khoùa neùt khi chuû ñeà di chuyeån vaø baïn coù theå nhaán nuùt chuïp baát cöù luùc naøo duø ñuùng tốt khoâng ñuùng neùt .• AF-A : Maùy töï ñoäng chuyeån qua AF-S Khi chuû ñeà ñöùng yeân vaø chuyeån laïi thaønh AF – C khi chuû ñeà di ñoäng . Nuùt chuïp coù theå nhaán baát cöù luùc naøo tức thì caû Lúc khoâng coù daáu baùo neùt ñuùng trong khung ngaémCheá ñoä M : laáy neùt chænh tay .NHÖÕNG VUØNG KHOÂNG HOAÏT ÑOÄNG ÑÖÔÏC AF Baïn caàn söû duïng cheá ñoä chænh neùt tay M Lúc chuïp vào nhöõng vuøng coù ñaëc ñieãm sau : Chuû ñeà raát toái. Laáy neùt tay vào voøng troøn trung taâm xuất xắc duøng AF baét neùt ôû caùc chuû ñeà khaùc saùng hôn vào cuøng moät cöï ly. Neáu duøng ñeøn SP AF Led treân ñeøn seõsaùng ñeå AF maùy hoaït ñoäng toát. Vuøng neùt bao goàm nhieàu chuû ñeà . Thí duï chuïp thuù vaät vào chuoàng coù nhieàu song saét tốt löôùi bảo phủ . Chuû ñeà vào nguoàn saùng maïnh, vaät phaûn chieáu maïnh hoaëc caûnh coù nhieàu aùnh saùng khaùc nhau Chuû ñeà coù nhöõng hình theå maãu töông ñoàng vaø nhieàu : thí duï nhö nhöõng daûy cöûa soå ôû toaø nhaø cao taàng Chuû ñeà quaù nhoû trong vuøng laáy neùt . Chuû ñeà coù nhieàu đưa ra tieát ñoàng daïng : Nhö chuïp caùnh ñoàng hoa tuyệt nhöõng chuû ñeà nhoû khaùc maø khoâng coù söï khaùc bieät trong cuøng moät vuøng saùng . BOÄ NHÔÙ ÑEÄM . Hình chuïp tröôùc Khi löu vaøo thẻ ñöôïc chöùa taïm trong boä nhôù ñeäm ñöôïc trang trườn cho maùy . Boä nhôù ñeäm cho pheùp baïn chuïp lieân tuïc . khi boä nhôù ñeäm ñaày , maùy seõ khoâng chuïp ñöôïc mang lại ñeán lúc nhöõng döû lieäu vào boä nhôù ñeäm chuyeån heát vaøo vào thẻ . Trong cheá ñoä chuïp lieân tuïc , hình aûnh seõ ñöôïc ghi lieân tieáp ñeán möùc toái ña 100 taám trong khoaûng thôøi gian nuùt chuïp coøn ñöôïc nhaán đến ñeán lúc boä nhôù ñ eäm ñaày . Lúc nhöõng hình aûnh ñöôïc chuyeån qua thẻ , ñeøn baùo nhaän thẻ saùng . Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng hình , thôøi gian chuyeån taûi seõ maát khoaûng töø vaøi giaây cho ñeáùn vaøi phuùt. Ñöøng laáy card giỏi pin ra vào luùc naøy . Neáu coâng taéc nguoàn ôû vò trí OFF , maùy seõ khoâng taét mang lại ñeán lúc chuyeån taûi heát döû lieäu qua card Neáu nguoàn pin caïn lúc döû lieäu coøn vào boä nhôù ñeäm , nuùt chuïp seõ khoâng hoaït ñoäng vaø hình aûnh chuyeån qua card.ÑAËT ÑOÄ NHAÏY SAÙNG ISO . ISO SETTING .Ñoä nhaïy saùng ñöôïc choïn theo töông ñöông vôùi ñoä nhaïy cuûa phyên ổn töø ISO 100 ñeán ISO 1600ñöôïc môû roäng vôùi H 0.3 = ISO2000 , H 0.7 = ISO 2500 vaø H 1.0 = ISO 3000 . Trong cheá ñoächuïp Auto cuõng nhö cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö Phong caûnh , Chaân dung .. ISO Aulớn ñöôïcñaët maëc ñònh . Caùc cheá ñoä chuïp Phường.S,A,vaø M thì ISO 100 ñöôïc ñaët maëc ñònh .Choïn baèng nuùt ISO . Nhaán nuùt ISO vaø luân phiên dóa ñieàu khieån mang lại ñeán khi hieän baùo soá ISO baïn choïn . Cuõng coù theå choïn ISOvào thực đơn shootingCaùc möùc ISO cao nhö H 0.3 , H 0.7 vaø H 1.0 khoâng ñaët ñöôïc vôùi ISO Aulớn .ÑAËT WB WHITE BALANCE .Nhöõng nguoàn saùng maøu phaûn chieáu töø chuû ñeà coù nhöõng saéc maøu khaùc nhau . Trong baát kyønguoàn saùng naøo duø döôùi baàu trôøi saùng hoaëc u aùm , hay döôùi aùnh saùng cuûa ñeøn Neon , boùng ñeønvaøng ; maét bé ngöôøi vaãn nhaän ra ñöôïc vaät theå maøu traéng . Vôùi phyên chuïp thoâng thöôøng , vaät theå seõ trườn aùp saéc döôùi caùc nguoàn saùng maøu maïnh phaûn chieáu ñeán chuû ñeà . Nhaát laø döôùi aùnh saùng maøu nhaân taïo ( ñeøn Neon , ñeøn boùng troøn ) . Rieâng ñoái vôùi maùy aûnh kyõ thuaät soá , nguoàn saùng maøu ñöôïc ñieàu chænh töø nhöõng thoâng tin cuûa caùc caõm öùng hình aûnh ( CCD ) tuyø thuoäc vaøo saéc maøu ñeå ghi nhaäncaùc maøu traéng cuûa chuû ñeà. Ñieàu naøy goïi laø Caân baèng traéng . Vôùi maøu saéc thieân nhieân , baïnchoïn caân baèng saéc traéng baèng caùch ñaët đến hôïp vôùi nguoàn saùng tröôùc lúc chuïp . Lúc chuïp vào phoøng Studio , chöùc naêng Aukhổng lồ WB khoâng say mê hôïp ñeå choïn . Baïn coù theå choïnWB theo nhieät ñoä maøu tốt ñaët Preset .CHAÁT LÖÔÏNG AÛNH VAØ KÍCH CÔÛ .IMAGE QUALITY AND SIZE Moät vào nhöõng ñieàu quan tiền troïng cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá laø baïn caàn phaûi xaùc ñònh chaátlöôïng cuøng kích côû aûnh tröôùc khi chuïp . Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát ñöôïc Card nhôù baïnñang söû duïng seõ chöùa ñöôïc bao nhieâu taám aûnh baïn seõ ghi ñöôïc . CHÖÔNG IV CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏPhường CHEÁ ÑOÄ CHUÏP PROGRAM ( P.. ) Trong cheá ñoä naøy , maùy töï chænh thôøi chuïp ñeå ñaït ñöôïc loä saùng ñuùng khi baïn chuïp ôû baát cöù vò trí naøo . Ñeå ñaày ñuû hôn lúc chuïp , baïn coù theå ñaët Flexible program tốt thôøi chuïp buø tröø . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán P. . 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . lúc chuû ñeà quaù saùng tốt quaù toái , moät trong nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém : HI : baùo dö saùng , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, duøng Flash. LAÄPhường TRÌNH LINH HOAÏT ( FLEXIBLE PROGRAM ) . Trong cheá ñoä chuïp program P , Khi baïn muoán nuốm ñoåi caëp Toác / Khaåu ñoä theo yù maø vaãn giöõ nguyeân loä saùng ñuùng , baïn chæ caàn luân phiên DÓA ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH mang lại ñeán Lúc daáu P.. * hieån thò treân LCD. Muân oán xoùa chöùc naêng naøy , baïn chæ caàn xoay dóa ñieàu khieån thiết yếu mang đến ñeán lúc daáu P * bieán maát hoaëc vắt ñoåi cheá ñoä chuïp ; taét nguoàn ñieän hay söû duïng Flash vào maùy .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP KHAÅU ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG S Trong cheá ñoä naøy , cho baïn chænh toác ñoä theo yù töø 30giaây – 1/ 4000 giaây . Maùy töï choïn Khaåuñoä ñeå cung caáp mang đến thôøi chuïp ñuùng . Vôùi Toác ñoä cao , baïn coù theå baét ñöùng chuû ñeà chuyeån ñoängvaø vôùi Toác ñoä chaäm , baïn seõ saùng taïo nhöõng chuyeån ñoäng nhoøe . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán S vaø ñaët toác ñoä theo yù töø 30 -1/4000 giaây baèng dóa ñieàu khieån bao gồm 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp. Lúc chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät vào nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø vào form ngaém nhẹm HI : baùo dö saùng , choïn Toác ñoä cao xuất xắc giaõm ñoä nhaïy saùng. Neáu daáu naøy vaãn gia hạn , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Toác ñoä chaäm tốt taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn bảo trì , duøng Flash. • Khi baïn ñaët Toác ñoä B trong cheá ñoä chuïp chænh tay M vaø baïn chuyeån qua cheá ñoä chuïp S maø khoâng cố ñoåi trò soá Toác ñoä. Chöõ Buld baùo saùng nôi hieän Toác ñoä vaø maùy khoâng mang đến baïn chuïp . Baïn caàn cầm ñoåi Toác ñoä khaùc tröôùc khi chuïp .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TOÁC ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG A.Baïn töï choïn Khaåu ñoä . Maùy seõ töï choïn toác ñoä theo ñoù ñeå cho thôøi chuïp ñuùng saùng . Vôùi nhöõngKhaåu ñoä khaùc nhau , baïn coù theå ñieàu chænh chieàu saâu aûnh . Cho tieàn caûnh hay haäu caûnh saéc neùthoaëc mang đến haäu caûnh môø nhoøe. Lúc chuïp vôùi Flash , chũm ñoåi khaåu ñoä theo cöï ly phaùt saùng cuûaFlash.1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán A . Choïn khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . Lúc chuû ñeà quaù saùng xuất xắc quaù toái , moät trong nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø vào form ngaém : HI : baùo dö saùng , choïn Khaåu ñoä nhoû ( soá f lôùn ) tuyệt giaõm ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn gia hạn , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Khaåu ñoä lôùn ( soá f nhoû ) xuất xắc taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Flash. CHEÁ ÑOÄ CHUÏPhường CHÆNH CÔ M ( Manual ) Cho pheùp baïn töï choïn ñaët Toác vaø Khaåu ñoä . Baïn coù theå cố ñoåi thôøi chuïp ñeå taïo hieäu quaû theo yù . Vaø ñaët thôøi chuïp laâu vôùi toác ñoä chaäm hôn 30 giaây . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán M vaø boá cuïc aûnh . 2. Ñaët Toác vaø Khaåu ñoä vaø xaùc ñònh thôøi chuïp ñuùng baèng caùch theo maïch phaân tích aùnh saùng hieän vào khung ngaỉm. • Ñaët Toác ñoä baèng dóa ñieàu khieån chủ yếu. • Ñaët Khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï.MAÏCH PHAÂN TÍCH AÙNH SAÙNG .Vôùi nhöõng toác ñoä khaùc vôùi toác ñoä B , maïch phaân tích aùnh saùng hieän vào size ngaém nhẹm haytreân baõng ñieàu khieån baùo thôøi chuïp baïn choïn coù ñuùng , thieáu tốt dö saùng . Tuy nhieân , tuyøthuoäc vaøo caùch baïn chænh böôùc saùng trong EV maø maïch phaân tích saùng baùo khaùc nhau THÔØI CHUÏP LAÂU ( LONG TIME EXPOSURE ). Chöùc naêng naøy duøng ñeå chuïp caûnh ñeâm xuất xắc chuïp trôøi nhieàu sao .Choïn thôøi chuïp laâu baèng caùch ñaët Toác ñoä xuoáng ñeán B “ bull” hieän trong khung ngaém nhẹm vaø treân LCD. Nhaán nuùt chuïp ñeå môû maøn traäp vaø nhaán laïi laàn nöõa ñeå ñoùng maøn traäp .Nhöõng daáu baùo treân maøn hình seõ taét. Maùy seõ giaõm rung khi duøng chaân maùy vaø cheá ñoä chuïp self-time tốt söû duïng Remote. CHÖÙC NAÊNG LIVE VIEW Chöùc naêng Live sầu view mang đến baïn coi tröôùc vaät theå tröôùc khi chuïp treân maøn hình LCD cuõng nhö treân maøn hình maùy tính . khi söû duïng Live view , khoâng neân duøng thẻ Micro-Drive sầu . Vôùi phaàn meàm cung caáp ñeå load vaøo maùy tính , baïn coù theå noái keát maùy D 90 qua maùy vi tính vaø duøng maøn hình vi tính söû duïng nhö maøn hình LCD ñeå coi vaät theå tröôùc lúc chuïp . Chi tieát xin coi treân dóa CD höôùng daån söû duïng .( cung caáp keøm theo maùy ). Neân duøng chaân maùy Khi söû duïng Live sầu view . SÖÛ DUÏNG LIVE VIEW . Chuyeån qua chöùc naêng MF ( Laáy neùt tay ) treân OK söû duïng . Choïn cheá ñoä chuïp P ,S , A giỏi M . Choïn chöùc naêng Live view function setting trong menu Set up vaø baám SET ø Choïn Ennable : hoïat ñoäng vaø baám SET. THÖÏC HIEÄN LIVE VIEW TREÂN MAÙY Tröôùc Khi chuïp , nhaán nuùt SET . Maøn hình LCD seõ hieän vôùi goùc 100% caûnh chuïp . Neáu maùy noái vôùi Tivi , thì baïn seõ chú ý caûnh tröôùc Khi chuïp treân maøn hình tivi .  Söû duïng heä thoáng nuùt ña chieàu ñeå di chuyeån ñieåm ngaém chuû ñeà treân maøn hình LCD .  Nhaán nuùt phoùng lôùn ñeå phoùng to ñieåm ngaém . moãi laàn nhaán ñieåm nhaém nhẹm seõ phoùng to X 5 vaø X 10 . Laáy neùt tay mang đến ñuùng neùt tröôùc lúc nhaán nuùt chuïp . Sau lúc chuïp , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng live view . Neáu khoâng muoán thù söû duïng chöùc naênjg naøy mang đến laàn chuïp keá tieáp , baïn haõy nhaán nuùt SET khi Live sầu view vöøa hoïat ñoäng . SÖÛ DUÏNG AF ( LAÁY NEÙT TÖÏ ÑOÄNG ) VÔÙI LIVE VIEW . Chöùc naêng C.Fn III – 6 cho pheùp baïn duøng AF lúc söû duïng chöùc naêng Live view . Baïn söû duïng nuùt ñeå hoïat ñoäng AF vào chöùc naêng naøy . Choïn ONE –SHOT vaø ñieåm neùt trung taâm .  Choïn hoïat ñoäng Live view.  Laáy ñieåm neùt trung taâm tức thì chuû ñeà vaø baám nuùt AF-ON . Chöùc naêng Live view seõ taïm taét ñeå AF hoïat ñoäng .  Sau Lúc ñuùng neùt , aâm tkhô cứng seõ baùo . khi buoâng ngoùn tay khoûi nuùt AF –ON , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng Live sầu view .  Kieãm ta laïi neùt vaø nhaán nuùt chuïp ñeå ghi hình .METERING ÑO SAÙNG : Heä nhoáng ño saùng ñöôïc choïn tuyø thuoäc vaøo cheá ñoä chuïp treân maùy . Tröôùc Khi chuïp , baïn nhaán nuùt ño saùng vaø chuyển phiên dóa ñieàu khieån bao gồm ñeå xaùc ñònh cheá ñoä ño saùng trong khung ngaém nhẹm . Coù bố cheá ñoä ño saùng . Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu 3 chiều Màu sắc Matrix II / màu sắc Matrix II Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu (3 chiều Màu sắc Matrix II ) seõ töï hoaït ñoäng lúc gaén OK loaïi D tuyệt G . Maùy söû duïng 4đôi mươi phaàn caõm öùng RGB ñeå ñaët vuøng loä saùng treân nhöõng döû lieäu thoâng tin cô baûn nhö khoûang caùch , saéc maøu , vuøng saùng töø nhöõng vuøng khaùc nhau trong khung hình . Ñeå ñaït ñöôïc hình aûnh töï nhieân nhaát . Vôùi nhöõng OK AF khaùc , maùy söû duïng chöùc naêng Màu sắc Matrix II . . Ño saùng Troïng taâm . Maùy ñaët troïng taâm ño saùng vaøo vuøng saùng tức thì trung taâm khung ngaém vôùi voøng troøn ñöôøng kính 8milimet giöõa size ngaém nhẹm . Thích hôïp Khi chuïp chaân dung xuất xắc duøng Filter coù heä soá cao hôn 1 x . Ño saùng ñieãm . Maùy ño saùng taïi voøng troøn 3. 5mm tức thì bao gồm taâm size ngaém nhẹm treân vuøng neùt ñang hoaït ñoäng vaø chieám khoaûng 2.5% khung hình .( khi cheá ñoä Aukhổng lồ Area AF hoaït ñoäng tốt khi gaén OK maùy cô , maùy chæ ño saùng ngay lập tức vuøng neùt trung taâm ) .KHOÙA AE : AUTOEXPOSURE LOCK khi baïn chuïp vôùi ño saùng troïng taâm , nguoàn saùng taäp trung ngay taâm vuøng neùt . Neáu nhö chuûñeà khoâng ñuùng taâm vuøng ño saùng hoaëc baïn boá cuïc hình chuû ñeà ra khoûi vuøng neùt ño saùng. Hìnhchuû ñeà seõ trôû neân thieáu hay dö saùng .Trong caùc cheá ñoä chuïp P.. , S, A choïn ño saùng trung taâm hay ño saùng ñieãm . Baïn coù theå choïnvuøng neùt trong cheá ñoä ño saùng ñieãm . Cheá ñoä chuïp M , Auto lớn vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình saúnnhö phong caûnh , theå thao ñeàu khoâng söû duïng ñöôïc chöùc naêng naøy • Vò trí chuû ñeà ngay vuøng neùt ñöôïc choïn vaø baïn nhaán nheï nuùt chuïp. khi daáu baùo ñuùng neùt hieän trong size ngaỉm , vaãn giöõ nuùt chuïp vaø duøng ngoùn tay caùi nhaán nuùt AE-L/AF-L . Daáu AE-L hieän baùo trong form ngaỉm baùo chöùc naêng naøy hoïat ñoäng . • Vaãn nhaán nuùt AE-L/AF-L , baïn boá cuïc laïi hình vaø chuïp .lúc chöùc naêng naøy hoïat ñoäng , baïn coù theå cụ ñoåi caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä maø khoâng sôïaûnh höôûng ñeán vuøng ñaõ ño saùng tröôùc ñoù .CHUÏP.. BUØ TRÖØ EXPOSURE COMPENSATION .Ñeå ñaït ñöôïc moät nguoàn saùng thiết yếu xaùc đến chuû ñeà , coù theå söû duïng buø tröø loä saùng .

Xem thêm: Có Nên Ăn Khoai Lang Có Giảm Cân Không ? Ăn Khoai Lang Giảm Cân Hay Tăng Cân

Theo kinhnghieäm , lúc chuïp chuû ñeà ngöôïc saùng ,( coù vuøng haäu caûnh saùng hôn chuû ñeà ) baïn chænh trò soá buøtröø veà cöïc döông . Neáu chuû ñeàsaùng hôn haäu caûnh , baïn chænh tròsoá buø tröø veà cöïc aâm . • Nhaán nuùt +/- - vaø luân phiên diaõ ñieàu khieån thiết yếu vaø xaùc ñònh vuøng buø tröø treân LCD vaø trong size ngaém nhẹm .Vuøng buø tröø loä saùng töø - 5 EV ñeán +5 EV vôùi giaù trò taêng trong 1/3 EV . •Trò soá vuøng buø tröø seõ hieän treân LCD vaø trong size ngaém nhẹm sau khoản thời gian baïn nhaán nuùt chuïp vaø soá 0 cuûa maïch phaân tích aùnh saùng ñieän töû seõ nhaáp nhaùy. • Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 • Chöùc naêng naøy vaãn duy trì ngay caû Khi taét maùy .CHUÏP.. TAÊNG GIAÕM SAÙNG BRACKETING.Chöùc naêng naøy đến baïn chuïp buø tröø saùng moät caùch lieân tuïc töø nhì ñeán ba taám hình . Moät taámthieáu saùng , moät taám ñuû saùng vaø moät taám dö saùng . Cheá ñoä File NEF khoâng theå aùp duïng chöùcnaêng naøy . 1. Nhaán nuùt BKT vaø luân chuyển diaõ ñieàu khieån bao gồm ñeå choïn soá khung hình chuïp buø tröø .( 2 F : 2 hình , 3F : 3 hình ) 2. Nhaán nuùt BKT vaø luân phiên diaõ ñieàu khieån phuï ñeå choïn thôøi chuïp taêng vaø giaõm .Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 vaø daáu BKT khoâng coønhieän treân LCD • Trong chöùc naêng Custom 7 : khi choïn ISO Auto lớn laø ON thì maùy seõ töï ñoäng ñieàu chænh ISO mang đến phuø hôïp vôùi nguoàn saùng beân ngoøai . Chæ rieâng toác ñoä cố gắng ñoåi sau thời điểm maùy taêng giaõm töï ñoäng ISO . • Vôùi cheá ñoä chuïp lieân tuïc , maùy seõ khoâng chuïp sau thời điểm baïn ñaët chöùc naêng BKT . Choïn cheá ñoä chuïp Aulớn vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình khaùc nhö Phong caûnh , Theå thao seõ xoùa chöùc naêng BKT sau khoản thời gian ñaët . Thôøi chuïp vaø Flash BKT cuõng seõ xoùa khi choïn WB BKT .CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏPhường TÖÏ ÑOÄNG .Nhöõng cheá ñoä chuïp töï ñoäng ñöôïc ñaët vào vuøng chuïp cô baûn nhaèm hoå trôï ngöôøi chuïp thao taùcnhanh hao . C aùc cheá ñoä naøy ñöôïc laäp trình saún veà khaåu , Toác ñoä , ñoä nhaïy saùng , ño saùng …. . baogoàm : Aulớn , chaân dung , Phong caûnh , Caän caûnh , theå thao , chaân dung ban ñeâm vaø khoâng phaùtsaùng Flash . AUTO :Trong cheá ñoä naøy maùy ño saùng toång quaùt . Trong vuøng thieáu saùng , ñeøn Flash trong maùy töïñoäng môû ñeå phaùt saùng . Ngoaïi tröø caùc cheá ñoä chuïp Phong caûnh , Theå thao , khoâng Flash thì ñeønFlash vào maùy khoâng môû . PORTRAIT : Chuïp chaân dung saéc dòu , coù laøn da töï nhieân . Ñeå haäu caûnh ñöôïc môø nhoeø , neân duøngOK Tele tuyệt cho chuû ñeà ñöùng caùch xa haäu caûnh . Ñeøn Flash vào maùy töï môû khi chuïp trongvuøng thieáu saùng . LANDSCAPE : Chuïp phong caûnh coù maøu saéc röï rôû . Ñeøn Flash vaø ñeøn hoå trôï Af seõ taét vào cheá ñoä naøy ,CLOSE –UPhường Chuïp caän caûnh .Ñeå ñaït hình caän caûnh toát nhaát neân duøng OK macro . Söû duïng Tele ôû tieâu cöï lôùn nhaát cuûa OK Zoom ñeå phoùng lớn chuû ñeà . Ñeøn Flash vào maùy töï môû khichuïp vào vuøng thieáu saùng . SPORTS Chuïp theå thao . Maùy töï choïn cheá ñoä AI SERVO . Cheá ñoä ghi hình lieân tuïc . ño saùngtoaøn phaàn . Neân söû duïng OK Tele . Maùy töï ñoäng laáy neùt theo di chuyeån cuûa chuû ñeà . NIGHT PORTRAIT Chaân dung chuïp ban ñeâm . Maùy töï choïn cheá ñoä ONE SHOT . Cheá ñoä ghi hình töøngtaám . Ño saùng toaøn phaàn . Trong cheá ñoä naøy ñeøn seõ phaùt saùng ñoàng boä toác ñoä chaäm đến haäucaûnh saùng . Neân baùo chuû ñeà ñöùng yeân Khi chuïp . Duøng chaân maùy traùnh rung NIGHT LANDCAPE : Chuïp phong caûnh ban ñeâm . Toác ñoä chaäm ñöôïc söû duïng ñeå taïo caûnh ñeâm tuyeät vôøi .Ñeøn flash vào maùy vaø ñeøn hoå trôï AF seõ töï ñoäng taét . Duøng chaân maùy ñeå traùnh rung .CHUÏPhường VÔÙI FLASHHeä loáng ñeøn Flash trong maùy D90 coù GN (guide number) 13 ( ISO 100) . Goùc phuû saùng töôngöùng wide 18 milimet . Coù theå söû duïng Flash trong maùy baát cöù luùc naøo Lúc chuïp ngoaøi trôøi cuõng nhöchuïp vào nhaø .Tuyø theo OK söû duïng , heä nháng ñieàu khieån Flash khi chuïp phuû saùng ngoaøi trôøi seõ coù caùc chöùcnaêng khaùc nhau. i-TTL Balance Fill- Flash : Caân baèng phuû saùng vôùi maùy soá ( digilat SLR ) Hoaït ñoäng deå daøng vôùi OK D & G vaø ñeøn vào maùy vaø ñeøn Flash rôøi SB- 800DX , SB-600DX Trong cheá ñoä phaùt saùng naøy , heä loáng naøy ñöôïc quyeát ñònh bôûi ña caõm öùng TTL baèng 420RGB cuûa maùy Ñeå noù toång hôïp phaân tích caùc döû lieäu ghi nhaän nhö :nguoàn saùng , ñoä töông phaûn, khoaûng caùch , ñoä nhaïy phyên , tieâu cöï OK cuøng Khaåu ñoä ñang söû duïng. Cho möùc töï ñoängphaùt saùng cuûa Flash vaø nguoàn saùng trôøi ñöôïc caân baèng .i-TTL tieâu chuaån vôùi maùy soá . Trong chöùc naêng naøy ,möùc phaùt saùng cuûa Flash ñöôïc ñieàu chænh đến chuû ñeà ñuùng saùngnhöng khoâng tính möùc saùng taïi haäu caûnh .Cuõng coù theå söû duïng khi chuïp chuû ñeà đến noåi baät treânneàn haäu caûnh coù nhieàu bỏ ra tieát tuyệt lúc söû duïng chöùc naêng chuïp buø tröø .i-TTL tieâu chuaån mang lại maùy aûnh soá töï hoaït ñoäng Khi : • Söû duïng ñeøn Flash vào maùy vôùi cheá ñoä chuïp M . • Söû duïng ño saùng Ñieåm vôùi caùc cheá ñoä chuïp P , S , A . DUØNG FLASH TRONG MAÙYSöû duïng vào cheá ñoä chuïp Auto lớn , Chaân dung , Caän caûnh vaø chuïp chaân dung ban ñeâm . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán moät trong caùc cheá ñoä treân . 2. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch luân phiên dóa ñieàu khieån chính . 3. Ñeøn Flash töï baät leân Khi nhaán phaân nöõa nuùt chuïp vaø phaùt saùng theo cheá ñoä gaøi ñaët khi baïn chuïpSöû duïng vào caùc cheá ñoä Phường. , S , A vaø M 1. Choïn cheá ñoä chuïp . 2. Nhaán nuùt Flash ñeå môû ñeøn Flash . 3. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch luân chuyển dóa ñieàu khieån chủ yếu . 4. Choïn cheá ñoä ño saùng vaø thôøi chuïp . 5. Baám nuùt chuïp . 6. Haï ñeøn xuoáng sau thời điểm ñaõ söû duïngToác ñoä ñoàng boä Flash tuøy thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïpMULTIPLE EXPOSURE : chuïp gheùp .( vôùi caùc cheá ñoä chuïp Phường.,S,A, M ) 1. choïn Multiple Exposure vaø nhaán nuùt. 2. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Number of shot roài nhaán nuùt . 3. Nhaán nuùt  ñeå choïn soá laàn chuïp . Moãi laàn nhaán nuùt chuïp seõ thöïc hieän moät hình . Nhaán nuùt trôû laïi thực đơn . 4. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Aulớn Gain roài nhaán nuùt . 5. Nhaán nuùt  ñeå choïn ON tuyệt OFF . ON : Gain ñöôïc taêng giaõm tuyø thuoäc vaøo soá laàn chuïp thöïc söï . ( gain ñaët ½ Khi chuïp nhì laàn , Gain ñaët 1/3 Khi chuïp 3 laàn ) . OFF : khoâng taêng giaõm Gain khi chuïp gheùp . 6. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Done roài nhaán nuùt . Daáu baùo chuïp gheùp seõ hieän treân baõng ñieàu khieån . Boá cuïc hình , laáy neùt vaø nhaán nuùt chuïp . chöùc naêng naøy seõ töï ngöng hoaït ñoäng neáu : • Ngöng hoaït ñoäng 30 giaây trong những lúc chuïp hay 30 giaây sau thời điểm taét maøn hình . • Ngöôøi söû duïng nhaán Rephối tuyệt Cancel vào thực đơn chuïp gheùp . • Taét maùy , Heát pin , Xoùa hình . • Neáu khoâng thöïc hieän chöùc naêng naøy , nhaán nuùt Delecte vaø taét maùy .CUSTOM SETTINGS GAØI ÑAËT CHÖÙC NAÊNG THEO YÙ Caùc chöùc naêng CSM hieän baùo tuøy thuoäc vaøo baïn choïn vào thực đơn SetupCS1 : Exposure level increment Möùc taêng giaõm thôøi chuïp : . 0 : 1/3 stop . 1 : 1/2 stopCS 2 : ISO tốc độ setting increment Möùc taêng giaõm ISO 0 : 1/3 stop . 1 : 50% stop.CS3: ISO Expansion Môû roäng vuøng ISO . 0 : OFF . 1 : ON . Trong vuøng ISO , H ( töông ñöông ISO 3200 ) seõ ñöôïc choïn .CS 4: Bracketing tự động cancel Thôøi chuïp buø tröø töï ñoäng xoùa 0 :ON Cheá ñoä AEB seõ xoùa khi taét maùy , Lúc cầm OK , nỗ lực Sạc Pin , tuyệt lúc cầm cố Card .Vaø cheá ñoä WB-BKT xoùa khi taét maùy . 1 : OFF : Cheá ñoä AEB seõ khoâng xoùa Khi taét maùy , chæ xoùa Khi duøng Flash . Tuy nhieân tròsoá buø tröø lieân tuïc vaãn gia hạn trong boä nhôù .CS 5: : Bracketing sequence Ñaët thôøi chuïp buø tröø 1 : Hoaït ñoäng ñuùng saùng , thieáu saùng , dö saùng . 2: Hoaït ñoäng thieáu saùng , ñuùng saùng , dö saùng CS 6 Safety shift . Tgiỏi ñoåi toác , khaåu ñoä trong cheá ñoä chuïp Av,Tv . 0 : khoâng hoaït ñoäng . 1 : hoaït ñoäng . Chæ mê thích hôïp vào cheá ñoä chuïp Av, Tv . Khi nguoàn saùng cuûa chuû ñeà thayñoåi baát chôït , maùy seõ ñöa ra caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä phuø hôïp .CS 7: Flash sync in AV mode .ñoàng boä toác ñoä ñeøn trong cheá ñoä 0 : töï ñoäng 1 : Giöõ yeân ôû toác ñoä 1/250.CS 8 : Long exposure noise reduction Giaõm nhieãu Khi chuïp toác ñoä chaäm ban ñeâm 0 : Off. 1 : Aukhổng lồ :Giaõm nhieãu hình vào thôøi gian loä saùng töø 1 giaây xuất xắc laâu hôn . Trong thôøi gianchuïp cuõng nhö thôøi gian taïo giaõm nhieåu hình . Daáu buSY seõ hieän baùo . 2 : On :Giaõm nhieãu taát caû hình trong thôøi gian loä saùng töø 1 giaây tuyệt laâu hônCS 9: High ISO tốc độ noise reduction : Góam nhieãu khi chuïp ISO cao . 0 :OFF . 1 : ON .CS 10 : Highlight tone priority : Saéc ñoä vuøng dö saùng 0 : Disable : Khoâng thöïc hieän 1 : Enable : Caûi tieán caùc bỏ ra tieát vào vuøng dö saùng . Daõy saùng môû roäng töø vuøng xaùm18% ñeán vuøng saùng . Vuøng chuyeån ñoåi töø xaùm ñeán traéng coù theå bò môø nheï .CS 11: Lens drive sầu when AF impossible Neáu AF hoïat ñoäng nhöng khoâng laáy ñöôïc neùt , maùy coù theå söû duïng moät trong nhì caùch ñeå laáyneùt tốt taïm döøng . 0 : Tìm neùt 1 : Ngöng tìm kiếm neùt .CS 12 Lens AF stop button function chöùc naêng nuùt AF cuûa oáng kính . 0 : AF stop .khoâng hoaït ñoäng AF 1 : AF start hoaït ñoäng AF 2: khoùa AE Lúc ño saùng . 3: Ñieåm AF : M  Auto / Auto  ctr . Trong cheá ñoä choïn ñieåm neùt AF baèng tay , baïnnhaán vaø giöû nuùt naøy ñeå chuyeån ñoåi qua choïn neùt töï ñoäng tức thì laäp töùc . 4: One shot  Ai –Servo . Trong cheá ñoä One -Shot AF , Lúc baïn nhaán nuùt chuyeån ñoåi seõqua ngay cheá ñoä AI -Servo vaø ngöôïc laïi . 5 : hoaït ñoäng IS choáng rung OK . Vôùi nhöõng OK luoân môû chöùc naêng choáng rung , heäloáng naøy hoaït ñoäng lúc baïn nhaán nuùt AF cuûa OK .CS 13 : AF point selection method : Caùch choïn ñieåm AF . 0 : normal bình thöôøng .1 : Multi control direct : lúc choïn ñieåm neùt , baïn khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân . Chæcaàn söû duïng nuùt nhaán ña chieàu ñeå choïn ñieåm neùt .Nhaán nuùt ñeå choïn ñieåm laáy neùt töï ñoäng .2 : Quick control direct . lúc choïn ñieåm neùt , baïn seõ söû duïng dóa ñieàu khieån lôùnsau löng maùy ñeå choïn ñieåm laáy neùt maø khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân .Muoán ñaët buø tröø thôøi chuïp , baïn nhaán nuùt vaø xoay dóa ñieàu khieån lôùnCS 14 : Superimposed display :phaùt saùng vuøng neùt . 0 : On vuøng laáy neùt saùng maøu ñoû Khi laáy neùt . 1 : OFFCS 15 : AF assit bean chieáu saùng hoå trôï AF . 0:hoaït ñoäng 1: khoâng hoaït ñoäng . 2 : chieáu saùng hoå trôï baèng Flash gaén ngoaøi . Nhöng neáu baïn duøng Flash trong maùy ,ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF naøy khoâng hoaït ñoäng .CS 16 : AF during Live sầu view shooting Söû duïng AF vào Live view 0 : khoâng hoaït ñoäng 1 : hoïat ñoäng vôùi nuùt CS 17 : Mirror lochồng up : Naâng göông phaûn chieáu . 0 : khoâng hoaït ñoäng 1: hoaït ñoängNhoùm C.Fn IV :Operation / Other . Caùc caùch hoïat ñoäng khaùc .CS 18 : Shutter button/ AF- ON button nuùt chuïp vaø nuùt AE-ON. 0: Ño saùng + khôûi ñoäng AF . 1: Ño saùng + Start AF/ Stop AF . Lúc AF ñang hoïat ñoäng , nhaán nuùt AF- ON ñeå ngöngAF . 2: Khôûi ñoäng ño saùng / ño saùng + AF. Trong cheá ñoä AI servo , baïn caàn nhaán nuùt AF-ON ñeå ngöng giỏi hoaït ñoäng AF . Ñieàu naøy ngaên caûn AF hoaït ñoäng khi coù baát cöù vaät gì chuyeånñoäng ngang qua giöõa chuû ñeà vaø maùy . 3: Khoùa AE + Ño saùng + khôûi ñoäng AF . Baïn nhaán nuùt AF –ON ñeå hoaït ñoäng AFvaø ño saùng . Nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå khoùa AE . 4: Ño saùng / Taét AF : Nuùt AF-ON khoâng hoïat ñoängCS 19 :AF-ON / AE loông xã button switch 0 : khoâng nuốm ñoåi 1 : cầm ñoåi .Caùc chöùc naêng cuûa nuùt AF-ON vaø AE lock núm ñoåi moãi Lúc caùc nuùt naøy ñöôïc nhaán choïn .CS trăng tròn : SET button function when shooting Ñaët cheá ñoä baèng nuùt chöùc naêng lúc chuïp . 0 : Maêc ñònh ( khoâng chöùc naêng ) 1 : Tgiỏi ñoåi chaát löôïng aûnh . 2 : Ttuyệt ñoåi Pictue Style 3 : hieän baùo Menu ( cuõng nhö baïn nhaán nuùt Menu ) 4 : Hieän aûnh Khi vöøa chuïp .( cuõng nhö khi baïn nhaán nuùt coi hình )CS 21 : Dial direction during Tv/ Av 0 : Bình thöôøng 1 : Hoùan chuyeån chöùc naêng cuûa dóa ñieàu khieån vaø dæa lôùn .CS 22 : Focusing Screen :Maøn hình laáy neùt .0: Ee – A : maøn hình laáy neùt tieâu chuaån .1 :Ea – D : maøn hình laáy neùt coù form löôùi .2: Ea – S :maøn hình ñeå laáy neùt tay deå daøng hôn vôùi Ea – A .Caùc maøn hình naøy cầm ñoåi ñöôïc treân maùy .CS 23: Add original decision data Theâm vaøo nhöõng döû lieäu goác 0 : Off. 1 : On . Nhöõng döû lieäu goác ñeå kieãm tra coù tốt khoâng ñöôïc theâm vaøo trong hình . Neáukhoâng coù nhöõng döû lieäu naøy treân hình khi phaùt laïi , daáu hình oå khoùa seõ hieän baùo . Ñeå hieännhöõng döû lieäu goác , baïn caàn naïp phaàn meàm DataVerification Kit DVK-E2 ( download rieâng )CS 24 : Live sầu view exposure simulation 0: khoâng thöïc hieän 1 : thöïc hieän . Khi hoïat ñoäng Live sầu view , maùy seõ moâ phoûng thôøi chuïp ñeå theå hieän treânLCD mang lại baïn kieãm tra vuøng saùng cuûa caûnh tröôùc Khi chuïpMENU SETUPCSM / cài đặt menu : choïn hieån thò caùc chöùc naêng CSM.Format memory card : ñònh daïng card .World Time : ñaët thôøi gian theo muùi giôø quoác teáLCD Brightness :. taêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCDTaêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCD töø +2 ñeán -2 . Khoâng aûnh höôûng ñeán hình chuïp .Video Mode:choïn tieâu chuaån Video. NTSC : lúc noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä NTSC. PAL : : khi noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä PALLanguage : choïn ngoân ngöõ hieån thò treân Menu .USB : choïn noái keát töø coång USB Window XPhường , Mac OS X : choïn PTP giỏi Mass Storage . Win 2000 , winMem , Win 98 : choïn Mass Storage .Image Comment :Theâm nhöõng chuù phù hợp vaøo hình . Phaàn naøy chæ coi ñöôïc cuøng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4hay cuõ hôn . Done : Löu laïi nhöõng thay ñoåi vaø trôû laïi thực đơn Setup . Input bình luận : nhaäp chöõ vaøo hình . Attacch bình luận : nhöõng caâu chöõ seõ ñöôïc nhaäp vaøo taát caûhình lúc chöùc naêng naøy ñöôïc kieåm tra . Baät saùng chöùc naêng vaø nhaán nuùt cố ñoåi cheá ñoäkieãm tra daáu hieäu taét hay môûFOLDER : choïn ñaët thö muïc Tröôùc lúc chuïp , baïn coù theå choïn ñaët thö muïc ghi hình đến khoâng laån loän . Thoângthöôøng , maùy coù saún caùc thö muïc löu hình . moãi thö muïcchæ löu ñeán 999 hình sau ñoù töï ñoänglöu qua thö muïc khaùc . thí duï thö muïc 100NCD 90 roài ñeán 101 NCD 90..Coù theå choïn ñaët teân khaùc mang lại thö muïc . Moãi hình chöùa vào thö muïc naøo ñeàu có teân thömuïc ñoù . thí duï thö muïc NIKON coù hình teân 100 NIKON , 101NIKON … Select folder : choïn thö muïc . New : Choïn thö muïc môùi Rename : ñoåi teân thö muïc. Delecte : Xoùa thö muïc troáng .FILE No.Seq : soá thöù töï tệp tin hìnhMoãi laàn ghi hình , maùy seõ ñaùnh soá thöù töï cho töøng tệp tin hình . Off : Moãi laàn cố thẻ , maùy töï ñoäng chuyeån veà soá thöù töï ñaàu tieân . On : Moãi laàn nạm card , maùy töï ñoäng ghi soá thöù töï keá tieáp lieân tuïc đến ñeán soá 9999 vaø trôû laïisoá ñaàu tieân 0001. Remix : chuyeån laïi soá thöù töï file hình laø 0001 .MIRROR LOCK-UP : Khoùa göông phaûn chieáu naâng cao. Off : göông phaûn chieáu hoaït ñoäng bình thöôøng . On : göông phaûn chieáu ñöôïc khoùa giöõ laïi ôû vò trí naâng cao mang đến baïn duøng oáng thoåi laømsaïch CCD . Löu yù nguoàn pin söû duïng phaûi ñaày .Dust Off Ref Photo lớn .Söû duïng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4 tuyệt cuõ hôn . 1. gaén OK coù CPU. Neáu gaén OK Zoom , ñaët ôû vò trí Tele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *