Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có cách làm phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau lúc làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Phương pháp giải

+) Từ số mol NaOH với số mol X => số mol NaOH dư

+) tính Mmuối hạt => CTPT của muối bột => CTPT của X


Lời giải của GV joy6.vn

$k = pi + v = frac2.3 + 2 - 7 + 12 = 1$

$n_X = dfrac8,989 = 0,1,mol,;,n_NaOH = 1,5.0,1 = 0,15,mol$

nNaOH dư = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol

mmuối bột = 11,7 - 0,05.40 = 9,7 gam

nmuối hạt = nX = 0,1 mol

Mmuối = $dfrac9,70,1 = 97$ → Muối là H2NCH2COONa

→ X là H2NCH2COOCH3

Đáp án buộc phải lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàng các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy những hóa học sắp xếp theo đồ vật từ lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối bột. Số đồng phân kết cấu của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, chiếm được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lít khí N2 (những thể tích khí đo sống đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, solo chức, tiếp đến nhau vào hàng đồng đẳng làm phản ứng hết với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối hạt. Công thức của 2 amin trong hh X là


Hỗn hợp khí X có O2 và O3 gồm tỉ khối hận so với H2 là 22.Hỗn hợp khí Y có metylamin cùng etylamin có tỉ kăn năn so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y yêu cầu trọn vẹn V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O và N2, những hóa học khí đo làm việc thuộc ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của các hòa hợp chất trên, chỉ việc sử dụng một dung dịch test làm sao sau đây?


Cho cha dung dịch tất cả thuộc độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thiết bị tự pH tăng ngày một nhiều là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số hỗn hợp có tác dụng xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hsinh sống tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) Tỷ Lệ khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH, toàn cục lượng ancol có mặt cho chức năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y chức năng với 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X đựng một tổ –NH2. Cho 10,3 gam X chức năng cùng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng đầy đủ với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tính năng vừa đủ cùng với dung dịch cất 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau Khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH vẫn làm phản ứng là


Cho hóa học cơ học X có công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH, chiếm được hóa học cơ học solo chức Y với các chất vô cơ. Kăn năn lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm hai hóa học cơ học bao gồm cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 tính năng hoàn toản với dung dịch NaOH cùng đun cho nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lkhông nhiều hh Z (ngơi nghỉ đktc) bao gồm nhị khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kân hận tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một vừa lòng chất cơ học X có cách làm phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Khi làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch nhận được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Đun lạnh chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH vào dung dịch HCl (dư), sau thời điểm các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:


Tdiệt phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) nhận được tất cả hổn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Tdiệt phân ko hoàn toàn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy vậy không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X tất cả phương pháp là


Tdiệt phân hoàn toàn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X có các amino axit (những amino axit chỉ tất cả một đội amino với một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn trọng hỗn hợp, thì lượng muối hạt khan nhận được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y các mạch hở. Lúc tbỏ phân trọn vẹn tất cả hổn hợp gồm X với Y chỉ tạo nên một amino axit nhất có cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, chiếm được N2 với 36,3 gam tất cả hổn hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang đến sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E gồm X và Y công dụng hết với dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp có hai amin no (đều có nhì nguyên ổn tử cacbon trong phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ đựng nhị muối bột (A với D). Cho những tuyên bố sau:

(1) Chất X với Y mọi chức năng cùng với dung dịch NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

(2) Tdiệt phân X chiếm được etylamin.

(3) Dung dịch B có khả năng tmê say gia phản nghịch ứng tgắng bạc.

(4) Các A và D tất cả thuộc số nguim tử cacbon.

Số đánh giá đúng


Cho những vạc biểu

(1) Trong tơ tằm tất cả những nơi bắt đầu α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên Khi làm bếp canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa đội NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều phải có cùng nhân tố nguim tố.

Xem thêm: Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp, Viết Về Ngày Nghỉ Cuối Tuần Bằng Tiếng Pháp

Số phát biểu đúng


Cho sơ đồ dùng bội nghịch ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả phân tách các dung dich X, Y, Z, T cùng với dung dịch test được ghi sinh hoạt bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các hóa học được biểu đạt nlỗi sau:

*

Chất X là


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức với Truyền thông.