Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng ngực mang đến vòng 35 góp những em học sinh ôn tập, củng rứa, cũng tương tự hệ thống lại kỹ năng sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh qua mạng lớp 3

Mời các em thuộc tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một cho vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng một mang đến vòng 35

Sở đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A cát.A. you B. he C. she D. has2. My ..... is Jenny.A. your B. name C. game D. name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice to meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. are B. am C. is D. you5. Stvà ......, please.A. down B. up C. in D. on6. You ........ LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ........A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... khổng lồ ...... you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. down B. up C. in D. on
10. ......... your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Xem thêm: Phần Mềm Treo Máy Tự Gõ Captcha Kiếm Tiền, Cho E Hỏi Về Phần Mềm( Tool) Captcha


Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice khổng lồ meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm văn bản cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 2021 - 2022 Lịch thi các vòng phê chuẩn IOE năm 2021 - 2022 Tổng vừa lòng những bài tập về giới tự thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng một đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một mang lại vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp cho thị xã Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 trên mạng Kết trái cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) đất nước hình chữ S năm học năm 2016 - 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017 những bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cung cấp nước nhà Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 với 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho thị trấn Tài liệu ôn thi học viên giỏi Tiếng Anh lớp 5
Học tập
*
Thi IOE
Lịch thi IOE năm học tập 2021 - 2022 3.987 Lịch thi những vòng phê chuẩn IOE năm 2021 - 2022
Kết trái thi IOE cấp Quốc gia năm học tập 20đôi mươi - 2021 539 Cuộc thi tiếng Anh qua mạng Internet
Tổng đúng theo những bài tập về giới tự thi IOE 1.043 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống những thuật ngữ toán thù học tập bằng giờ Anh 1.940 126 Thuật ngữ Tân oán học tập giờ Anh cơ bạn dạng với nâng cao