Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn?

Câu hỏi: Hãy đến biết gồm tất cả từng nào số có 3 chữ số khác nhau nhưng những chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số có 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn sản phẩm trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn?

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm cùng mặt hàng chục).

Số có 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng mặt hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số hàng chục tất cả 3 lựa chọn mặt hàng trăm cùng 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng tân oán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng tân oán vận dụng công thức tính tổng những số hạng của dãy số biện pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số cơ mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy nhưng 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = trăng tròn. S = :2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm những số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang đến trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã đến.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng giải pháp liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng giải pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên bao gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là một trong ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Mật Khẩu Yahoo Mail Trên Điện Thoại, Máy Tính, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Yahoo

b) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn đôi mươi.

c) Viết tập hợp A cha số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn trăng tròn.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 đề xuất hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, đôi mươi 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 cần tía số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta tất cả : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước gồm diện tích nhỏ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *