Home/ Vietnamese/Tin học/23) Viết lịch trình nhập vào số nguim dương n. Xuất ra screen những chữ số thỏa điều kiện là số ngulặng tố của n. Mỗi chữ số nằm ở một chiếc.24)


Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên n

23) Viết chương trình nhập lệ số nguyên ổn dương n. Xuất ra screen các chữ số thỏa ĐK là số nguim tố của n. Mỗi chữ số nằm ở một chiếc.24)


23) Viết công tác nhập lệ số nguyên ổn dương n. Xuất ra screen các chữ số thỏa ĐK là số nguim tố của n. Mỗi chữ số nằm trên một chiếc.24) Viết công tác nhtràn vào số ngulặng dương n. Xuất ra screen giá trị vừa đủ cộng những chữ số lẻ của n. Kết quả được gia công tròn 3 chữ số thập phân. Nếu n không chứa chữ số lẻ thì xuất ra -1. Pascal. Dùng longint và lệnh for. Giúp em với

*

Bài 23:

program songuyentoc1;

uses crt;

var n:longint;

k,i:word;

kt:boolean;

begin

clrscr;

write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

while n>0 do

begin

k:=n mod 10;

kt:=true;

if kBài 23:

program songuyento;

uses crt;

var n,d:longint;

k,i:word;

begin

clrscr;

write(‘Nhap so: ‘); readln(n);

while n>0 do

begin

k:=n mod 10;

d:=0;

for i:=2 lớn k div 2 do

if k mod i=0 then d:=d+1;

if (d=0) và (k>=2) then writeln(k);

n:=n div 10;

end;

readln;

over.

Bài 24:

program trungbinh;

uses crt;

var n:longint;

i,t:word;

begin

clrscr;

write(‘Nhap so nguyen duong n: ‘); readln(n);

t:=0; i:=0;

while n>0 do

begin

if (n gian lận 10) hack 2=1 then

begin

t:=t+n hack 10;

i:=i+1;

end;

n:=n div 10;

end;

if i=0 then write(‘-1’)

else write(‘Trung binh cong cac so le la: ‘,t/i:0:3);

readln;

over.


*

Daria
0


Xem thêm: Skype Không Gửi Được File Đính Kèm, Không Gửi Được File Qua Skype

Reply

$:24$

program trungbinh;

uses crt;

var n:longint;i,t:word;beginclrscr;write(‘Nhap so nguyen duong n: ‘); readln(n);t:=0; i:=0,while n>0 do